I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek(ÁSZF) vonatkoznak a KIRÁLY GERTRÚD mediátor, business coach, tréner mint szerző, szolgáltató és jogtulajdonos által tett ajánlatokra, az általa nyújtott szolgáltatásokra, az általa írt szerzői tartalmakra, valamint minden, a szerző (továbbiakban: Szerző vagy Szolgáltató) által kötött szerződésre.

II. A HONLAPON NYÚJTOTT ILL. A HONLAP ÁLTAL MEGRENDELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:

ÜZLETI MEDIÁCIÓ (közvetítés): A Szolgáltató segít a vitákat megoldani, ebben közvetítői szerepet vállal, és előre egyeztetett időpontban vállalja az üzleti mediációt (közvetítést) az alábbi témakörökben, a 2002. évi LV. törvény (a közvetítői tevékenységről) alapján:

• Szerződések körüli viták (létrehozás, értelmezés, teljesítés);
• Vállalkozók és alvállalkozó közötti konfliktusok;
• Kártérítési igények;
• Gyártó, kereskedő-vevő közötti konfliktusok;
• A szervezeten belüli együttműködési és kommunikációs zavarok esetén (munkahelyi mediáció);
• A különböző részlegek közötti érdekellentét vagy információ hiányból fakadó konfliktusok (munkahelyi mediáció);
• Munkaadó és munkavállaló, valamint az alkalmazottak közötti konfliktusok;
• Munkaszervezésből adódó konfliktusok

A MEDIÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES ELŐZETES TUDNIVALÓK:

Az üzleti mediációval mindkét fél számára megfelelő megállapodás születik, mert a józan-ész szabályai alapján a felek érdekeit és szükségleteit tartja szem előtt, ezáltal lehetővé teszi a felek számára, hogy a vitát békésen rendezzék, továbbá lehetővé teszi gazdasági és gyakorlati tényezők figyelembevételét. A mediáció nem jogi tanácsadás és nem pszichológiai szolgáltatás, hanem a viták alternatív (bíróságon kívüli) rendezésének önkéntes módja. A mediáció díjköteles szolgáltatás, amelynek végzésére a Szolgáltató jogosult, és amelynek módszertana a Szolgáltató saját tudásán és gyakorlati tapasztalatain alapul, így szerzői jogi védelem alá is esik.

Minden mediációs szolgáltatásról kötött megállapodás teljesen bizalmas. A mediációs folyamat során a lelki nyugalom megőrzése és a lehető legmagasabb szintű szolgáltatás biztosítása érdekében minden szükséges támogatás az ügyfélé. A honlapon keresztül történő on-line kapcsolatfelvétel is a bizalmas adatkezelést jelenti számunkra. Az érdeklődő tudomásul veszi, hogy a felkérés aláírásával ki kell jelentenie, hogy a megjelölt (jog)vitát önkéntes mediációs eljárás keretében kívánja rendezni. Tudomásul veszi azt is, hogy a mediációs eljárásra akkor kerülhet sor, ha a másik (névvel, címmel megjelölt) vitapartner szintén hozzájárul a mediációs eljárás lefolytatásához, és az ügyben eljáró mediátor elfogadó nyilatkozatot is tesz. Mindezek nélkül nem jöhet létre a megbízás, így nem teljesítés esetén az szerződésszegést sem jelent.

A mediáció önkéntes, célja az, hogy a felek lehetőség szerint írásbeli megállapodással lezárják a közöttük fennálló vitát, ebben működik közre a Szolgáltató, aki nélkül az egyezség nagy valószínűséggel nem jönne létre. A létrehozott egyezség nem bírósági ítélet és nem jogerősen végrehajtható, az bíróságon kívül, bíró nélküli szabad és rugalmas eljárásban születik. A mediáció nem eredményköteles.

A díjazás minden mediációs esethez mérten, külön kerül meghatározásra a felkérő ügyfél és a mediátor között. Minden díjban előre megállapodunk, utólag semmilyen külön díj nem kerül érvényesítésre. Amennyiben az ügy speciális volta miatt szakértő bevonására is sor kerülne, annak külön díjszabása van és a költség a feleket terheli. A gyakorlati tapasztalatok szerint általában a pereskedésnek 1/3-ába kerül a mediácó. Ráadásul akik mediációs folyamatban vettek részt, és az nem zárult sikerrel, illetékkedvezményben részesülnek a bírósági eljárás során.

COACHING: A coaching egy fejlesztési folyamat, amelynek során az egyéni és a szervezeti célok elérésén dolgozunk. A folyamat végére az ügyfél képessé válik az aktuális problémájának, kérdéseinek feldolgozásán keresztül, a korábbi rögzült megoldási mechanizmusok időbeni felismerésére és megváltoztatására, saját erőforrásainak hatékonyabb kihasználására és a helyzetnek leginkább megfelelő problémakezelésre. A coaching szolgáltatás egy vezetőtámogatási eljárás, melynek során a helyzetnek megfelelő konfliktuskezelési stratégiának köszönhetően egy-egy tárgyalás végére elérhetővé válik a megrendelő részére, hogy saját érdekeinek, igényeinek megfelelő eredménnyel álljon fel az asztaltól. A coaching folyamán olyan üzleti mediációs készségeket fejlesztünk, amelyekre alapozva a viták megelőzése, kezelése és megoldása is problémamentessé válhat.

Coachingot egyéni, team és csoport formában lehet igénybe venni.

WORKSHOP / TRÉNING: Gyakorlatorientált fejlesztési folyamat, amelynek lényege, hogy a résztvevők új ismereteket, kompetenciákat sajátítanak el, elméleti és gyakorlati szinten egyaránt. A folyamatokban való részvétel önként vállalt, de fontos része a saját-élményszerzésnek, ami az egyik leghatékonyabb módja a tanulásnak.

TANÁCSADÁS: Díjköteles tanácsadói szolgáltatásunk segít a cégen belül vagy kívül kialakult helyzet felmérésében és annak megállapításában, hogy milyen típusú beavatkozásnak lenne értelme a szervezet céljainak megfelelően.  A személyes találkozó alkalmával az ismertetett helyzetnek, illetve a feltárt üzleti érdeknek leginkább megfelelő programot javaslok ill. dolgozok ki.

A közvetítői, a coaching és a tanácsadási szolgáltatásra a polgári jogi megbízási szerződés szabályai irányadók.

KIRALYGERTRUD.HU/BLOG/: A Szerző blogot vezet a honlapon, amely a VEZETŐ ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI témákkal kapcsolatos saját írásokat tartalmaz. A tartalmuk (képek, szövegek, írások, módszertan, összefüggések elemzése) a szerző saját szellemi alkotása, saját véleményét és saját tapasztalatait tartalmazza, az ettől eltérő vélemények és tapasztalatok is lehetségesek. A blog tartalma is szerzői jogi védelem alatt áll. (Amennyiben a blogban nem a szerző saját alkotása olvasható, az eredeti forrásmegjelölés minden esetben megtalálható, amely további szerzői védelmet jelent a hivatkozott forrás részére.

CLUB.KIRALYGERTRUD.HU: A szerző tagsági díjjal elérhető klubot vezet az oldalon, melynek alapvető célja a kompetenciafejlesztés.

INGYENES LETÖLTHETŐ anyagok, tesztek/Fizetős PDF-ek: A Szolgáltató jogosult saját döntése alapján ingyenes vagy fizetős letölthető anyagokat, tippgyűjteményt, publikációt vagy bármilyen más szerzői tartalmaz elérhetővé tenni a honlapon. Ezek az anyagok általában feliratkozáskor érhetőek el, de sem az ingyenes, sem a fizetős letölthetőség nem jelenti annak szabad, magáncélon kívüli felhasználását, mert szerzői jogvédelem alatt állnak. A Szolgáltató mint szerző fenntartja annak jogát, hogy valamely ingyenes vagy fizetős anyagot név és e-mailcím megadásáért cserébe tegye elérhetővé (letölthetővé) a honlaplátogató részre.

III. A SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSÉNEK ALAPVETŐ FELTÉTELEI, FIZETÉS, KÉSEDELEM

MEGRENDELÉS: A szolgáltatások elsődlegesen a honlapról, űrlap beküldésével kérhetőek. Eltérő esetben közvetlenül a szerző címére írott e-maillel vagy postai úton írott megrendeléssel is megrendelhetők a szolgáltatások. Eseti jelleggel a honlapon található telefonszámon történő kapcsolatfelvétellel is lehet ajánlatot kérni. Mindezen megkeresések még nem jelentik, hogy a szerződést megkötöttük. Amennyiben a szolgáltatás megrendelése nem közvetlenül a honlapról, a rendelési űrlap beküldésével történik, a megrendelés után ajánlatot adunk, annak elfogadásával jön létre a megbízás.  A megrendelő űrlap mint megkeresés beküldése felhívásnak minősül ajánlattételre a Szolgáltató részére.

A kapott ajánlatot el kell fogadni, majd ezt követően megküldött díjbekérőben foglalt összeget teljesíteni kell a Szolgáltató részére. Az összeg megfizetésével válik elfogadottá a Szolgáltató ajánlata. A befizetett díjakról a számviteli törvénynek megfelelően számlát küldünk el a megrendelő által megadott számlázási címre. A díjfizetés részleteit a kiküldött ajánlat és a számla tartalmazza (részletek, végső határidő, bankszámlaszám, összeg, adó stb.)

A megrendelő az előlegfizetéskor érvényben lévő ajánlat és szolgáltatás igénybevételére jogosult. A megbízási díj nem tartalmaz költségeket. Amennyiben a szolgáltatás nyújtásának a szolgáltató díján kívül egyéb költsége lenne, azt közöljük és a megrendelő köteles vállalni (pl. szakértői díj vagy útiköltség stb).

A honlapon „ingyenesként” feltüntetett, letölthető anyagok természetesen díjmentesen vehetők igénybe.

A honlapról letölthető fizetős PDF-ek és a club tagság vásárlása/kifizetése, az OTP Simple Pay szolgáltatásán keresztül, bankkártyás fizetéssel történik.

JOGFENNTARTÁS: A Szolgáltató mint jogtulajdonos fenntartja a jogot arra nézve, hogy megtagadja a megrendelés teljesítését olyan esetekben, amely esetekben korábban esetleg negatív fizetési tapasztalat (nemfizetés, késedelmes fizetés, egyszeri vagy akár többszöri felszólítás után) állt fenn. Ebben az esetben a Szolgáltató értesíti a Megrendelőt erről. Kérjük ennek tudomásulvételét.

A MEGRENDELŐ HOZZÁJÁRULÁSA: A szolgáltatás természetéből adódóan a Megrendelő a megrendeléssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a megrendelő személyes adataihoz, üzleti titkaihoz, bizalmas információihoz hozzáférjen, az általa közölt mértékig. Enélkül a szolgáltatás szerződésszerűen nem teljesíthető. E hozzájárulással a Megrendelő nem járul hozzá ahhoz, hogy a Szolgáltató eltérő célra külön egyéb hozzájárulás nélkül adatait felhasználja vagy publikálja.

TELJES SZERZŐI TERJEDELEM MEGTARTÁSA: A Szolgáltató ezúton fenntartja a jogát arra is, hogy az általa közzétett tananyagok, ötletgyűjtemények vagy pl. tesztívek nem rövidíthetőek. A szerző a használható tudást az általa kialakított és teljes terjedelmű szerzői alkotásokkal adja át a Megrendelők részére, és szándéka is kifejezetten erre irányul. A szerző nem felel semmilyen olyan hibáért vagy hiányért, melyek abból fakadnak, hogy az általa teljes terjedelemben közzétett eredeti anyagokat, leckéket, leírásokat, módszereket stb. önkényes és a szerző engedélye nélküli rövidítés miatt a felhasználók esetleg hibásan alkalmazzák (máshonnan beszerzett forrásból), vagy maguk átszerkesztik, és ebből eredően téves módszerek alapján dolgoznak és téves eredményre jussanak, vagy ne érjenek el eredményt.

Az itt írottakon kívüli minden egyéb felhasználáshoz hozzájárulásokat mindig írásban kell megtenni, a felhasználást megelőzően. A fizetendő szolgáltatási díjak nem tartalmazzák a szerzői tartalmak felhasználásának díját. Erre nézve a felek külön megállapodást kell, hogy kössenek. A jelen ÁSZF alapján a Szerző hozzájárulása - bármilyen nem várt esetleges értelmezési vita esetén – díjkötelesnek tekintendő.

IV. SZERZŐI JOGOK ÉS AZ ENGEDÉLY NÉLKÜLI, JOGTALAN MÁSOLÁS KÖVETKEZMÉNYEI

SZERZŐI JOGOK: A Jogtulajdonos, mint szerző rendelkezik valamennyi, a honlapon elérhető tartalom (szöveg, fotó, módszertan) szerzői, szellemi jogával. Ez kifejezetten kiterjed a szerzőség feltüntetésének jogára, valamint valamennyi, a Szerzői jogi törvény és Polgári törvénykönyv által biztosított szellemi, vagyoni és nem vagyoni szerzői jogokra is.

MAGÁNCÉLÚ FELHASZNÁLÁS: A szerző ezúton közli a tisztelt honlaplátogatókkal és megrendelőkkel, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy bármely a honlapról elérhető, vagy off-line kiadványként megjelenő szellemi alkotását harmadik személyek ellenérték és engedély nélkül, valamint szerzőségének feltüntetése nélkül hasznosítsák.

A szerző kizárólag ahhoz járul hozzá, hogy a kedves megrendelő/vásárló a szerző anyagait saját, magáncélra használja. Bármilyen vitás helyzet, félreérthető kommunikáció esetén úgy kell tekinteni a jelen szerződési feltételek alapján, hogy a szerző valamennyi félreértelmezett vagy nem egyértelmű nyilatkozata kizárólag olyan tartalmat jelenthet, amelyben a szerző nem járul hozzá engedély nélkül és ellenérték nélkül történő üzleti célú felhasználáshoz, átvételhez, és bármilyen célú többszörözéshez vagy értékesítéshez sem.

Köszönöm a megértést! Mi is mindig vigyázunk megrendelőink adataira, mi sem szeretnénk másképpen.

KÖTBÉR A JOGTALAN MÁSOLÁSÉRT: Kérem tudjon arról, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekkel fenntartja magának a jogot a Szerző, hogy a jogtalanul és előzetes írásbeli engedélye nélkül átvett, magáncélon kívül a szerző engedélye nélküli üzleti célra hasznosított vagy közzétett anyagok használatáért használati díjként kötbért követeljen. A használati kötbér összege (tekintettel arra, hogy túlzott kötbért nem lehet kikötni, és a kötbérnek arányosnak kell lenni a szerző jó hírnevét érő veszteségeivel és elmaradt hasznával, amely az engedély nélkül felhasznált anyagok értékesítéséből és használatából őt hátrányként éri), engedély nélkül a honlapról átvett (másolt) fényképenként 15.000 Ft, az engedély nélkül átvett honlap tartalomért (annak hosszától függetlenül) alkalmanként 60.000 Ft, a tanácsadásokon kapott anyagok jogtalan felhasználása esetén pedig felhasználásonként a mindenkori teljes tanácsadási díj ötszörösének megfelelő összeg. Másolásnak minősül és a kötbért megalapozza legalább 1 bekezdés szó szerinti vagy nagyban hasonló módon történő átvétele (pl. egyes szavak, kötőszavak kicserélése más szóra, a szöveg egészének átszerkesztése nélkül). Jogtalan felhasználásnak minősül a Szerző által másokról készített képek képszerkesztővel történt engedély nélküli és bizonyítható átdolgozása is.

Amennyiben a szerző hitelt érdemlő bizonyítékot szerez arra, hogy konkurens vállalkozás a szerző tananyagait, alkotásait, oktatóírásait, módszertanát vagy tanácsadási összefoglalóit stb. saját tanfolyamán vagy konzultációján sajátjaként árulja, üzleti alapon, haszon termelése céljából, pénzügyi vagy más ellenértékért alkalmazza, úgy a jelen kikötés alapján a konkurens vállalkozás egyszeri, a Szerző elmaradt hasznának kompenzációjaként számítandó jogsérelmi díjat köteles megfizetni a szerzőnek, első írásbeli felszólításra. A felszólításban a szerző közli bizonyítékait. Ezen jogsérelmi díj összege a Szolgáltató (Szerző) 1 tanácsadói óradíjának (az ÁSZF közzététele napján jelenleg 25.000 Ft) jogsértés napján érvényes összegének 10x-es összege, de legalább 250.000 Ft.

Kérem ne másoljon tőlünk, inkább írjon és kérje az engedélyünket!

Ez a kötbérösszeg egy átalány kártérítés. Célja nem csak a másolásból eredő, feltételezhetően a szerző által emiatt eladni nem tudott kiadványok ellenértékének (mint elmaradt haszon) kompenzációja, hanem a felhasználásból eredően a szerző személyét ért sérelemért való (nem vagyoni) kárkompenzáció is.

Amennyiben a szerző jogtalan másolást, vagy jogellenes felhasználást észlel, haladéktalanul felszólítja a jogellenes felhasználót a másolástól való tartózkodásra, és közli vele az itt nevezett kötbér összegét és azt, hogy milyen bankszámlára kell 3 napon belül megfizetnie azt.

A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.

SZERZŐI JOGI VÉDELEM: A szerző tájékoztatja a tisztelt honlaplátogatókat és érdeklődőket, hogy amennyiben szerzői jogi sérelem éri, úgy annak fenntartása mellett, hogy elsődlegesen egyezség útján kívánja a jogi vitáit megoldani, saját jogi ügyeit nem maga érvényesíti, hanem szerzői jogi jogsértésekre szakosodott ügyvédi irodával fog eljárni.

Amennyiben Ön is azt észleli, hogy a Coach-Mediator Szolgáltató szerző anyagait másolják, vagy általa nem engedélyezett módon valahol értékesítik, kérem segítse a szerzőt jogai védelmében és értesítsen a lenti ügyfélszolgálati címen látható telefonszámon és e-mail címen, hogy mielőbb lépéseket tehessek a jogtalan másolók ellen.

V. ADATVÉDELEM, ADATTOVÁBBÍTÁS, TÁJÉKOZTATÁS, KÖZJEGYZŐI TÉNYTANÚSÍTÁS

A honlap látogatója, mint megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a megrendelő által a megrendeléssel, teszt kitöltéssel, űrlapbeküldéssel vagy a megbízás leadása során vagy annak teljesítése alatt bármikor megadott és a felek közötti eljárásban (megrendelés, szolgáltatás igénybevétele stb.) során rögzített adatokat nyilvántartsa. Tájékoztatjuk, hogy ügyfeleinkről az adatok kezelése és gyűjtése nem engedélyköteles, de a honlapon érdeklődők adataikat megadhatják részünkre önkéntes adatszolgáltatás útján. Az ilyen adatokat a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság engedélye alapján csak célhoz kötötten és csak meghatározott ideig (leiratkozásig) kezeljük.

Az adatkezelésre és az egyéb szerzői jogi szabályokra a külön jogi nyilatkozat irányadó. NAIH engedély számát a lenti impresszumban találja.

Megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi, hogy a honlapon történő böngészéssel megszerzett információkat csak magáncélra használja. Megrendelő, mint honlaplátogató elismeri, és nem vitatja (amennyiben erről külön e-mailben nem értesít a látogatását követő 3 napon belül), hogy a honlap tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi. A honlap üzemeltetője nem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles.

Tájékoztatjuk a honlap olvasóját, hogy a honlapon történő feliratkozáskor vagy beküldéskor önkéntesen adja meg az adatait kizárólag abból a célból, hogy a honlap látogatója, mint érdeklődő, saját kérésére információt vagy ajánlatot kapjon a szolgáltatótól, mint jogtulajdonostól. Az információnyújtás általában kifejezetten erre kialakított hírlevél szoftverrel történik. A leiratkozás minden tájékoztatóban biztosítva van. Az adatkezelés célja: az előbb említett információ nyújtása, határozott időtartama pedig: leiratkozásig.

A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek nem adjuk át, kivéve a felhasználó érdekében felmerülő szükséges eseteket, így pl.: postai úton történő szállításkor, lakcím átadása a kiszállító cégnek. Az önkéntes feliratkozás bármikor megszüntethető az elektronikus levelekben lévő leiratkozási linken. Kijelentjük, hogy mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeljük és tartjuk nyilván adatait. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatkezelés érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az on-line módon gyűjtött információt így védve a böngésző felhasználó adatait.

ADATTOVÁBBÍTÁS: A fizetős PDF-ek vásárlói és a club tagság igénybevevői elfogadják, hogy a Király Gertrúd EV (1022 Budapest, Alvinci út 54/B. 1/6.) által a kiralygertrud.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataik átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: e-mail cím, számlázási név, számlázási cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

VI. A HONLAP TULAJDONOSÁNAK TECNIKAI JOGAI

Kérem, értse meg, hogy fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantáljuk, mert azt saját szolgáltatónk sem biztosítja. Ezért a honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

VII. A HONLAP ÜZEMELTETŐJÉNEK, MINT JOGTULAJDONOSNAK, ÉS MINT SZERZŐNEK AZ ADATAI:

KAPCSOLAT- IMPRESSZUM:

A Szolgáltató (Szerző): KIRÁLY GERTRÚD, mediátor, business coach

Közvetítői névjegyzékben ellenőrzés: ITT

Elérhetőség: 8230 Balatonfüred, Arad u. 24.
Telefonszám: +36-20-9613-313
Adószáma: 24818069219
E-mail cím: info@coach-mediator.hu
Ügyfélszolgálat központi száma: +36-20-9613-313

Adakezelési nyilvántartási szám: 77452/2014, 77453/2014, 77476/2014

Facebook: www.facebook.com/coachmediator

Linkedln: www.linkedln.com/coach-mediator-ltd, http://www.linkedin.com/in/gertrud-kiraly-pcc/

Blog: www.kiralygertrud/blog

A honlap IT szolgáltató adatait (webmester):

Név: Webb & Flow Ltd.

Kapcsolat: +36-30-9256635 / +44 7518 571553

Honlap: https://www.webbandflow.co.uk/

A jelen ÁSZF 2019. június 1. napjától hatályos.

A Szolgáltató ÁSZF-je bármikor letölthető e honlapról. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF megváltoztatására és vállalja, hogy a változás napján közzéteszi az új szöveget, a módosítás dátumának megadásával. Ha Ön nem találja az elmentett ÁSZF-et számítógépén, kérje el ismét tőlünk: írjon emailt: gertrud@kiralygertrud.hu.